Celebraciò del patronatge Canònic


Foto on está D. José Gandia, llegint la bula papal concedint el Patronatge Canònic de la Mare de Déu de la Font, en 1962. (Foto de Antonio Roselló Sendra)

 

 

La mare de Déu de la Font és patrona oficial de Villalonga des del 31 d’Agost de 1962.

Abans d’aquesta data era anomenada popularment “patrona”. Però no era un patronatge oficial, per què no tenia el reconeixement del Vaticà. El poble de Villalonga la va anomenar patrona, des del moment en que es va produir el miracle de la font, el 17 d’Agost de 1712, quan era coneguda com la Verge de la Salut.

Des de que les aigües de la font del poble començaren de nou a brollar després de 12 anys de sequera, la gent del poble, la va designar Patrona de Villalonga.

Des del segle XVII la elecció dels patrons havia de ser confirmada per la Seu Apostòlica segons la legislació eclesiàstica de l’època.

El Papa Joan XXIII a juliol de 1960 va publicar els privilegis dels patrons legítimament constituïts. Aleshores Villalonga, com molts altres pobles, va veure la necessitat d’oficialitzar el patronatge per tal d’obtenir el reconeixement del Vaticà.

En desembre de l’any 1961 el bisbe auxiliar de la diòcesis de València, va fer saber als capellans i rectors de parròquies la necessitat de legitimar canònicament els Sants patrons.

Els majorals de l’any 1962 i en Josep Gandia, capellà de Villalonga va sol·licitar al Palau Arquebisbal de València el patronatge oficial de la Mare de Déu de la Font mitjançant una carta escrita el 8 d’agost de 1962:

Excmo i Rvdmo. Sr:

José Gandía Llinares, capellà regent de la parròquia dels Sants Reis de Vilallonga, diòcesis i província de València, a V.I Rvdma. Amb el degut respecte.


EXPOSA: Que, des de principis de segle XVIII, es venera en aquesta vila amb extraordinària devoció la imatge de Ntra. Senyora de la Font i les autoritats, corporacions i poble han manifestat repetides vegades el seu desig que aquesta imatge siga declarada patrona canònica de la població. Com a aglutinant d’aquest piadós i general desig, i per a consolidar més la devoció del poble, el rector que signa aquesta carta.


SUPLICA a V.I. Rvdma. siguen elevades preces a la Santa Seu suplicant siga declarada patrona canònica de Vilallonga Nostra Senyora de la Font. Gracia que no dubta aconseguir del bondadós cor de V.I. Rvdma. la vida del qual guarde Déu molts anys.

 

Vilallonga, vuit d’agost de mil nou-cents seixanta-dos.


El Capellà,


José Gandía

 

Així mateix, l’arquebisbat havia de fer la sol·licitud a la Seu Romana (21 d’Agost de 1962) i desprès rebre la contestació.

El vicari general de l’arquebisbat, mossén Josep Songel sol·licita a la Santa Seu mitjançant un text llatí redactat per mossén Antoni Francés Santamaria, agent de precs de l’arquebisbat. La carta es la següent:

ARQUEBISBAT DE VALÈNCIA

BEATÍSSIM PARE

L’actual rector de l’església de Sants Reis de Villalonga de l’Arxidiòcesi de València, així com les autoritats i el Fidel poble, postrats humilment als peus de la Vostra Santedat, supliquen que la Benaurada Verge Maria,  davall el títol << de la Font >>, a qui tots els fidels, ja des del segle XVIII, veneren amb intensíssim amor i l’elegiren per unanimitat com a la seua celestial patrona davant Déu, per les innumerables gràcies i favors del cel rebuts mitjançant la seua intercessió, siga declarada patrona principal del poble per l’autoritat apostòlica, segons la norma del cànon I.278.

València, dia 21 d’agost de 1962.

Els precs es recolzen amb la veritat i recomanen apreciadament els peticionaris de la gràcia.

 

Josep Songel, vicari general

Excm. Cardenal prefecte de la Sagrada Consagració de Ritus.

 

 

Les gestions foren molt ràpides i el 31 d’agost de 1962 ja tenien la contestació:

VILLALONGA

Arxidiòcesi Valentina

L’actual rector de l’església de Sants Reis, de l’Arxidiòcesi de València va exposar humilment a la Seua Santedat que els fidels del citat poble veneren encara amb especial devoció la Benaurada Verge Maria <<de la Font>> i que la van elegir com celestial patrona davant Déu. Amb la qual cosa, segons la norma del Dret, van demanar insistentment que dita elecció fóra confirmada per decret de la Seu Apostòlica.

Així doncs, la Sagrada Congregació de Ritus, en raó de les especials facultats, que té concedides pel Nostre Santíssim Senyor, el Papa Joan XXIII, atenent a la recomanació del reverend arquebisbe de l’Arxidiòcesi de València, ha accedit benignament a atorgar la gràcia sol·licitada. I va confirmar o constituir i declarar a la Benaurada Verge Maria, sota el títol <<DE LA FONT>>, com a <<CELESTIAL PATRONA PRINCIPAL DE VILLALONGA>>, amb tots els drets i els litúrgics que, segons les rubriques i els decrets, competeixen als patrons dels llocs.

Sense que obste res en contrari, el dia 31 d’agost de 1962.

 

Arcadi MªCardenal Larraona,

Prefecte de la Sagrada Congregació de Ritus.

Enric Dante, secretari.

 

D’aquesta manera, la Mare de Déu de la Font aconsegueix ser patrona oficial de Villalonga, celebrant les festes d’octubre de 1962 el títol atorgat des del Vaticà.

 

Contacte